KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Müşterimiz/Üyemiz,

İşbu Aydınlatma 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesinde öngörülen "Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü" gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Dayland Gıda Kimyevi Mad. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olup, kişisel veri niteliğindeki; isim, adres, telefon, IP adresi, mail adresi, sözleşme bilgileri ile ödemeye ilişkin kart bilgileriniz veri sorumlusu olan “Dayland Gıda Kimyevi Mad. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Anonim Şirketi” tarafından işbu Aydınlatma metni çerçevesinde işlenecektir.

Dayland Gıda Kimyevi Mad. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Anonim Şirketi tarafından alınan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen kişisel verilerin işlenme şartları dahilinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.

- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin başlıca işlenme amaçları; Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla  6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

- Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler/Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği başlıca kişi veya kuruluşlar,

6698 sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve sair yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu tüzel kişiler,

Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek adına hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü  kişilerdir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içinde/dışında aktarılıp, işlenebilecektir.

- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Dayland Gıda Kimyevi Mad. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Anonim Şirketi tarafından alınan kişisel verileriniz 6698 Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun  hukuki  yükümlülüğünü  yerine  getirebilmesi için  zorunlu  olması” , “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili  kişinin  temel  hak  ve özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla,  veri  sorumlusunun meşru  menfaatleri  için  veri  işlenmesinin  zorunlu  olması”  ve “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine dayanarak  gerek fiziki gerek elektronik ortamlarda işlenmekte olup, kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tarafımızca alınmaktadır.

- Kişisel Verilerinizin Muhafaza Süresi

Dayland Gıda Kimyevi Mad. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Anonim Şirketi vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca ilgili mevzuatta öngörülen kadar muhafaza edilecek olup, ilgili mevzuatta herhangi bir süre belirtilmediği durumlarda şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olacak şekilde ve ticari yaşamın o verinin muhafazasını gerektirdiği, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek olup, aynı sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca, bu sürelerin bitiminden itibaren silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

- 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla, kimlik bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınızı belirtten talebinizin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğegöre Dayland Gıda Kimyevi Mad. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Anonim Şirketi ‘nin, Demirci Mahallesi, Demirci Yolu Caddesi No:40 Nilüfer / BURSA adresine yahut destek@dayland.com.tr e-posta adresine  yazılı  olarak  yapılması halinde 6698 sayılı Kanun'un 13/ (2) fıkrası uyarınca; başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Muvafakatname

İşbu Aydınlatma metnini okuduğumu, anladığımı ve içeriğine ilişkin olarak onay verdiğimi  kabul ve taahhüt ederim.